Algemene verkoopsvoorwaarden voor online aankopen

Gegevens van de onderneming

Deweer, Jordy / DewSystems

Marechalstraat 30
8020 OOSTKAMP
België

E-mail: info@dewsystems.be
Telefoon: +32 (0)50 960 332
GSM: +32 (0)473 392 750

Ondernemingsnummer: 0717.695.773
BTW-nummer: BE0717695773

Artikel 1: Algemene bepalingen

De e-commerce website van Deweer, Jordy (DewSystems), een eenmanszaak met zetel te 8020 OOSTKAMP, Marechalstraat 30 en met BTW-nummer BE0717695773 (hierna ‘DewSystems’ of ‘Verkoper’) biedt haar klanten de mogelijkheid om producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Verkoopsvoorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling die door een bezoeker van deze e-commerse website (“Klant” of “Koper”) wordt geplaatst. Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van DewSystems moet de Koper deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmij hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, zonder uitsluiting van enige andere voorwaarden of overeenkomsten.

Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitdrukkelijk niet aanvaard, behoudens voorafgaandelijke, schriftelijke en uitdrukkelijke aanvaarding van de voorwaarden van de Koper door Verkoper.

Artikel 2: Prijs

Alle op deze e-commerce website vermelde prijzen zijn steeds inclusief btw en andere verplicht door de klant de dragen taksen en kosten, tenzij dit anders is aangegeven.

Het is mogelijk dat er extra kosten voor bestelling of levering in rekening worden gebracht. De Klant accepteert deze dan ook te betalen.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals ze woordelijk worden omschreven. Eventuele afbeeldingen zijn louter decoratief en kunnen aldus onderdelen bevatten die niet in de prijs zijn inbegrepen, noch geleverd kunnen worden.

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie materiële fouten bevat, onvolledig of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden DewSystems niet. Verkoper is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie aangaat slechts gehouden tot een middelenverbintenis. DewSystems is in geen geval aansprakelijk in geval van manifeste matirële fouten, zet-, typ- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen over bijvoorbeeld kleur, maten, leveringstermijn of leveringswijze heeft, verzoeken wij de Koper om vooraf contact op te nemen met de klantendienst van de Verkoper. De gegevens voor dit contact zijn terug te vinden bovenaan deze Voorwaarden en op de e-commerce website van de Verkoper.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde door DewSystems worden gewijzigd of ingetrokken. De Verkoper kan niet worden aansprakelijk gesteld voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur geniet of onder speciale voorwaarden geschiedt, zal Verkoper dit uitdrukkelijk in zijn aanbod vermelden.

Artikel 4: Online aankopen

Teneinde een bestelling op de webwinkel van Verkoper te plaatsen, dient de klant de door hem gewenste producten te verzamelen in het winkelmandje. Hiertoe is een knop beschikbaar bij ieder product. Vervolgens gaat de Klant naar dat winkelwagentje, waar hij/zij eventuele aanpassingen in hoeveelheid kan doen en waar de Koper producten nog kan verwijderen uit het mandje. Eens deze eventuele wijzigingen gebeurd zijn, kan de klant verder gaan naar het betaalproces, waar hij/zij de bestelling kan afronden. Eens de betaling gebeurd is, is de bestelling afgerond en bestaat er een overeenkomst tussen Koper en Verkoper.

Producten worden niet gereserveerd voor de Klant als ze in het winkelmandje worden geplaatst, dan wel wanneer de klant ze effectief bestelt heeft. Bij eventuele tekorten in voorraad zullen de eerst-binnengekomen bestellingen voorrang krijgen op de latere bestellingen.

Bestellingen kunnen ook per e-mail verstuurd worden naar info@dewsystems.be. Hierbij dient de Klant de producten (eventueel met artikelnummer) en hun hoeveelheid te vermelden. Ook dient de Koper uitdrukkelijk aan te geven dat hij/zij deze Voorwaarden gelezen en geaccepteerd heeft. Bij een bestelling per e-mail wordt geacht dat de Klant de prijzen kent; deze zullen dus niet meer verstrekt worden.

Om de bestelling af te ronden en zo tot een overeenkomst te komen, is een betaling vereist. Deze betaling kan op een aantal manieren gebeuren:

 • Kredietkaart (Visa, MasterCard en American Express)
 • Bancontact
 • KBC/CBC
 • Belfius Betaalknop
 • ING Home.Pay
 • Sofort Banking

Wanneer een bestelling per e-mail wordt geplaatst, ontvangt de Klant een factuur, dewelke via een SEPA-overschrijving te betalen is. De gegevens ter betaling staan steeds op deze factuur vermeld.

DewSystems is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Koper met betrekking tot bestellingen waarbij de klant betrokken is.

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

Artiekelen besteld op deze webwinkel worden geleverd in België en Nederland. Bestellingen per e-mail kunnen daar ook steeds buiten geleverd worden.

Levering gebeurt door de pakketdiensten van bPost. Voor deze levering kunnen extra kosten in rekening worden gebracht. Deze staan steeds op de winkelmand vermeld.

Tenzij anders schriftelijk overeengekomen, worden de bestelde goederen bij de woonplaats van de Klant geleverd. Wanneer de bestelde producten op voorraad zijn, worden deze binnen veertien (14) kalenderdagen na de bestelling geleverd. Zo niet, kan de levering langer duren.

Wanneer een aantal bestelde producten niet voorradig zijn, wordt gewacht met de levering tot alle producten op voorraad zijn en daarna pas beleverd aan de Koper. De Klant kan echter verzoeken de voorradige producten reeds te versturen, dit tegen een extra vergoeding. Hiertoe dient de Koper contact met de Verkoper op te nemen.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming aan een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet door de Koper onverwijld worden gemeld aan DewSystems.

Het risico wegens beschadiging of verlies gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door de Verkoper is geboden.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op moment van volledige betaling door de Klant, het exclusief eigendom van de Verkoper.

De Koper verbindt zich ertoe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van DewSystems te wijzen, bijvoorbeeld aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artiekeln beslag zou komen leggen.

Artikel 7: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden alleen voor Klanten, die in de hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij DewSystems.

De Klant heeft het recht de overeenkomst binnen een termijn van veertien (14) kalenderdagen zonder opgave van redenen te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt veertien (14) kalenderdagen na de dag waarop de Koper of een door hem aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de goederen fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant DewSystems (Marecalstraat 30, 8020 OOSTKAMP, België – T +32 50 960 332 – GSM +32 473 392 750 – E info@dewsystems.be) via een ondubbelzinnige, schriftelijke verklaring (bv. per e-mail of per post) in kennis stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hierbij gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, doch is hiertoe niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven, moet de Klant zijn mededeling van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan veertien (14) kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan DewSystems heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan de Verkoper. De Koper is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van veertien (14) kalenderdagen terugstuurt.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de klant.

De Klant wordt verzocht de goederen terug te sturen in hun oorspronkelijke staat en onbeschadigde verpakking, met alle erbij geleverde accessoires en gebruiksaanwijzingen. Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt DewSystems zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de werking en de kenmerken van de goederen vast te stellen.

Alle teruggestuurde artikelen worden aandachtig onderzocht. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag inspecteren zoals hij dat in de winkel zou doen.
Teruggestuurde artikelen mogen getest zijn, maar niet gebruikt. Wanneer een artikel een waardevermindering is ondergaan door het gebruik van de Klant, zal dit ten laste van de Klant in rekening worden gebracht.

In geval van diensten: Als de Klant heeft verzocht de verrichting van de diensten te laten beginnen tijdens de herroepingstermijn, betaalt de Klant een bedrag dat evenredig is aan hetgeen op het moment dat de Klant de Verkoper ervan in kennis heeft gesteld dat hij de overeenkomst herroept reeds geleverd is, vergeleken met de volledige uitvoering van de overeenkomst.

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal DewSystems alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat DewSystems op de hoogte is gebracht van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij de herroeping van overeenkomsten waarbij reeds goederen geleverd werden, kan de Verkoper wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen terug ontvangen heeft of totdat de Klant kan aantonen dat hij de goederen teruggezonden heeft, naargelang welk tijdstip eerst valt.

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door de Verkoper geboden goedkoopste standaardlevering worden niet terugbetaald.

DewSystems betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke betaling heeft voltooid, tenzij de Klant uitdrukkelijk een andere betalingsmethode vraagt. In ieder geval zal de klant voor zulke betalingen geen extra kosten in rekening worden gebracht.

De Klant kan geen gebruik maken van het herroepingsrecht voor volgende producten en/of productcategorieën:

 • Software waarvan de activatiecodes per e-mail verstuurd worden
 • Verzegelde Audio- en video-opnamen en verzegelde computerprogramma’s waarvan de verzegeling verbroken werd
 • Diensten die volledig werden uitgevoerd. De klant erkent dat hij zijn herroepingsrecht verliest wanneer de overeenkomst volledig is uitgevoerd, doch geldt deze bepaling louter wanneer de Klant schriftelijk zijn uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven om met de overeenkomst te beginnen. Dit kan via de opmerkingen bij de bestelling of achteraf via e-mail.
 • De levering van goederen die volgens de specificaties van de Klant vervaardigd zijn of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn (bv. rechtstreeks aan de ontvanger verzonden cadeauartikelen)
 • De levering van goederen die door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere goederen
 • overeenkomsten waarbij de Klant de Verkoper verzocht heeft naar hem toe te komen en daar dringende herstel- of onderhoudswerkzaamheden te verrichten

Artikel 8: Garantie

Krachtens de wet van 14 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke comerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs (bv. een factuur of een kassabonnetje) kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis geleverd zijn, dient de Klant contact op te nemen met de Verkoper op het telefoonnummer +32 50 960 332 of via e-mail info@dewsystems.be en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan DewSystems.

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant DewSystems zo snel mogelijk hierover inlichten. In ieder geval moet elk gebrek binnen een termijn van twee (2) maanden na de vaststelling ervan door de Klant worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op kosteloze herstelling of vervanging.

De wettelijke garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruk van het artikel in strijd met het doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of de handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of ander abnormaal of incorrect gebruik.

Defecten die zich manifesteren na een periode van zes (6) maanden volgend op de datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Koper.

Artikel 9: Klantendienst

De klantendienst van DewSystems is bereikbaar op het telefoonnummer +32 (0)50 960 332, via e-mail op info@dewsystems.be of per post op het volgende adres:

Marechalstraat 30
8020 OOSTKAMP
België

Artikel 10: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd andere rechten waarover DewSystems beschikt, is de Klant in geval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 12 procent per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 15% op het betrokken bedrag, met een minimum van 75% per factuur.

Onverminderd het vooraagnde behoudt DewSystems zich het recht niet-volledig betaalde goederen terug te nemen.

Artikel 11: Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking, DewSystems, respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van persoonlijke gegevens.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden:

 • Het verwerken en afhandelen van uw bestelling
 • het nakomen van de gesloten overeenkomst
 • het versturen van nieuwsbrieven

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan DewSystems, Marechalstraat 30, 8020 OOSTKAMP, België, info@dewsystems.be gratis de schriftelijke mededeling van uw persoonsgegevens bekomen. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, onvolledig of niet pertinent zouden zijn.

U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden. hiertoe kan u zich steeds richten tot DewSystems, Marechalstraat 30, 8020 OOSTKAMP, België / info@dewsystems.be.

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie. Het is desalniettemin mogelijk dat wij uw gegevens doorgeven aan derden. Dit zullen wij uitsluitend doen, indien de uitvoering van de overeenkomst dit vereist, bv. bij de levering van software. Indien dit noodzakelijk is, zal DewSystems zich beperken tot het verstrekken van strikt noodzakelijke info en zal ze de Koper hiervan eerst om voorafgaande uitdrukkelijke toestemming vragen.

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn wachtwoord. Dit wachtwoord wordt gecodeerd opgeslagen, DewSystems heeft dus geen toegang hiertoe.

DewSystems kan online anonieme statistieken bijhouden om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.

Indien de Klant vragen heeft over dit privacy statement, kan hij/zij contact opnemen via e-mail op info@dewsystems.be of telefonisch op het nummer +32 (0)50 960 332.

Artikel 12: Het gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen cookies op de harde schijf van uw computer worden geplaatst. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een site in uw browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kiet gebruikt worden om personen te identificeren, doch slechts om een machine (computer, tablet, smartphone,…) te identificeren.

DewSystems kan cookies plaatsen om uw beleving op de site te vereenvoudigen (bv. om aangemeld te blijven) en om annonieme gebruiksstatistieken te verzamelen (zie artikel 11: privacy). Al deze cookies zijn first party cookies: cookies die door DewSystems zelf geplaatst worden en waarbij geen derde partijen vereist zijn.

U kan uw browser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een website een cookie plaatst of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden gewist. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser; raadpleeg de helpfunctie voor meer info. Houd er hierbij wel rekening mee dat bepaalde (grafische) elementen niet correct kunnen verschijnen of dat u bepaalde websites/applicaties niet kunt gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Artikel 13: Aantasting – niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, wettigheid of toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door DewSystems om een van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden aan een verzaking van zulke bepalingen en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 14: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van DewSystems. In geval van tegenstrijdigheid primeren onderhavige Voorwaarden.

DewSystems heeft steeds het recht deze Voorwaarden zonder voorafgaande mededeling te wijzigen. De Voorwaarden zoals deze op de website van de Verkoper (www.dewsystems.be) gepubliceerd zijn, zijn steeds de meest recente en aldus de op dat moment geldende voorwaarden.

Artikel 15: Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicatie en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 16: Toepasselijk recht – geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzonderingen van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

De rechtbanken van het arondissement West-Vlaanderen afdeling Brugge zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Consument kan zich ook richten tot het ODR-platform (https://ec/europa.eu/consumers/odr/).