Privacybeleid

DewSystems, gevestigd aan Marechalstraat 30 te 8020 Oostkamp, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Marechalstraat 30
8020 Oostkamp
+32 473 392 750

Persoonsgegevens die wij verwerken

DewSystems verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie of telefonisch
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@dewsystems.be, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

DewSystems verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van uw betaling: dit gebeurt op grontslag van overeenkomst
  • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder: dit gebeurt uitsluitend wanneer er toestemming werd gegeven
  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren: op gronde van de overeenkomst
  • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten: op grondslag van de overeenkomst of bij toestemming van de klant
  • Om goederen en diensten bij u af te leveren: op grondslag van overeenkomst
  • DewSystems verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

DewSystems bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën van) persoonsgegevens:

   • Personalia: 2 jaar: het organiseren van een klantenbestand. Deze gegevens worden na 2 jaar inactiviteit gewist uit onze systemen
   • Adres: 2 jaar: zelfde reden als personalia
   • E-mailadres: 2 jaar: Dit wordt samen met uw andere klantgebonden gegevens bewaard en gebruikt voor verwittigingen bij belangrijke wijzigingen, indien toegestemd voor nieuwsbrieven, e.d.
   • Telefoonnummer: gedurende de overeenkomst: dit is vereist om de klant zo goed mogelijk te informeren van belangrijke wijzigingen
   • Bankrekening: 2 jaar: wordt samen met de klantgegevens bewaart en wordt gebruikt om een betaling te identificeren

Delen van persoonsgegevens met derden

DewSystems verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. DewSystems blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

DewSystems gebruikt cookies om statistieken bij te houden. Deze statistieken worden door Google Analytics afgehandeld en dus is het privacybeleid van Google Analytics hier van toepassing.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door DewSystems en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@dewsystems.be.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

DewSystems wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Gegevensbeschermingsautoriteit. Dat kan via de website: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

DewSystems neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan via info@dewsystems.be contact met ons op.